home   |   bedrijf   |   diensten   |   login   |   nieuws   |   info-aanvraag   |   contact

BLITS leertraject Stad Leuven


De dienst Ruimtelijke ordening Stad Leuven streeft naar het verlenen van een excellente dienstverlening waarbij er zowel oog voor de burger is als voor de dienstverlener zelf. Via het BLITS traject wilde de dienst hier invulling aan geven. BLITS staat voor Begeleid Leren In Teams waarbij de deelnemers in hun leerproces door een facilitator worden begeleid. De deelnemers zijn zelf voor de inhoud van het leertraject verantwoordelijk . Aiuto heeft de rol van facilitator in dit blitstraject op zich genomen. In het blitstraject wordt er gelijktijdig aan het organisatievraagstuk als de leervraag van de groep gewerkt. Voor meer info aangaande BLITS zie website www.blits-teamleren.be. In deze situatie was het organisatievraagstruk 'hoe kunnen we op de dienst efficienter en effectiever met de burger omgaan?' en de leervraag 'hoe kunnen we een neen antwoord  naar de burger aanvaardbaarder overbrengen?'. In totaal zijn er 7 sessies doorgegaan, telkens 2 uren per sessie. Tussen iedere sessie waren er 2 à 3 weken voorzien, waarbij de deelnemers allerhande zaken hebben uitgezocht en met elkaar gedeeld, Als facilitator heb ik verschillende instrumenten ingezet die zowel voor verdieping van het organisatievraagstuk als van de leervaag heeft gezorgd(instrumenten : Customer journey & stroomschema afdelingsproces, suggestie-/impact matrix, bloemassociatie, wapenschild, intervisie, simulaties,...)  Het vertrouwen bij de deelnemers in de blits aanpak is gaandeweg het traject sterk gegroeid met als apetheose het 'toonmoment'. Wil je meer weten over wat en hoe van deze blits methode, neem met ons contact op en evalueer of deze aanpak ook bij jouw kan werken?


terug

Focus